KATHA SANGAMA

KATHA SANGAMA
Platform : PRIME VIDEO
Language : KANNADA
Synopsis : Katha Sangama is an upcoming Indian anthology film in Kannada comprising of seven short stories across genres.
Cast : Hariprriya, Rishab Shetty, Kishore, Yagna Shetty, Raj B. Shetty, Balaji Manohar, Pramod Shetty, Avinash, Hari Samasthi
Directors : Kiranraj K, Chandrajith Belliappa, Shashi Kumar P, Rahul PK, Jamadagni Manoj, Karan Ananth, Jayshankar A
Producer/s : H.K Prakash, Pradeep N.R, Rishab Shetty
Cinematographer (DoP) : Venkatesh Anguraj, Arvind S Kashyap, Gomtesh Upadhye, Sandeep PS, Ranganath CM, Deepak Yeragara, Saurav Prateek Sanyal
Production House : Rishab Shetty Films, Shree Devi Entertainers
Music : Nobin Paul, Vasuki Vaibhav, Gagan Baderiya, Dossmode, Agnata, Girish Hothur, Vasu Dixit

Movie Duration (minutes) : 2h 36min
Digital Premiere Date : January 6, 2020 Theater Release Date : December 6, 2019

Share your thoughts


Report a problem

FEATURED MOVIES LIST